PRIVACYVERKLARING

U heeft een recht van bezwaar tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van De Persgroep Publishing, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing.

1. Algemeen

De Persgroep Publishing behandelt uw Persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

2. Definities

De Persgroep Publishing is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens.

3. Persoonsgegevens die verzameld worden

a) De Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De Persgroep Publishing verzamelt de Persoonsgegevens die u ons meedeelt, ongeacht de wijze waarop (o.m. via het formulier op de website van De Persgroep Publishing).

U bent geheel vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet aan De Persgroep Publishing mee te delen. Houd er rekening mee dat het afsluiten van een overeenkomst en de levering van een Product geweigerd kan worden indien u uw Persoonsgegevens niet aan De Persgroep Publishing meedeelt.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan De Persgroep Publishing.

b) De Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De Persgroep Publishing verzamelt bepaalde Persoonsgegevens via cookies. Dit wordt omschreven in het Cookiebeleid.

4. Rechtsgrond en doeleinden van de Verwerking van uw Persoonsgegevens

a) De Verwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

De Persgroep Publishing Verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot (een van de) Producten. In dit geval Verwerkt De Persgroep Publishing uw Persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

b) De Verwerking op grond van uw toestemming

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u tevens de toestemming aan De Persgroep Publishing om de Persoonsgegevens die u meegedeeld heeft voor de bestelling van een gratis brochure te Verwerken voor volgende doeleinden:

Indien De Persgroep Publishing voornemens is een Verwerking van uw Persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in deze privacyverklaring voorzien is, zal zij u op het door u opgegeven e mailadres contacteren teneinde u op de hoogte te brengen van deze nieuwe Verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze Verwerking te weigeren.

5. Mededeling van uw Persoonsgegevens aan de Partners

Indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt op grond van de uitvoering van de overeenkomst zoals voorzien in punt 4a van onderhavige privacyverklaring worden uw Persoonsgegevens ofwel opgenomen in een Gegevensbestand met betrekking tot de gratis brochures en meegedeeld aan de Partner van wie de opgevraagde brochure afkomstig is.

De Persoonsgegevens die meegedeeld worden aan onze Partners, zijn beperkt tot uw persoonlijke identificatiegegevens.

Door akkoord te gaan met onderhavige privacyverklaring geeft u tevens uw toestemming om actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden van onze Partners en marketing berichten van onze Partners te ontvangen.

Aangezien u via onderhavige privacyverklaring over alle informatie beschikt, zijn onze Partners niet verplicht om u nogmaals deze informatie te verstrekken. 

6. Vertrouwelijkheid

De Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij De Persgroep Publishing hiervoor uw expliciete, voorafgaande toestemming heeft verkregen en met uitzondering van de gegevens meegedeeld aan externe technische dienstverleners van De Persgroep Publishing om de levering van de Producten toe te laten.

7. De intrekking van uw toestemming

U kan uw toestemming tot Verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dergelijke intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de Verwerkingen die gebeuren in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met De Persgroep Publishing, noch aan de rechtmatigheid van de Verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

8. Duur van het bijhouden van de Persoonsgegevens

Met betrekking tot de gratis brochures worden uw Persoonsgegevens bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor De Persgroep Publishing om het doel van de Verwerking te verwezenlijken of om haar contractuele verbintenissen na te komen. In het kader van de opvraging van de gratis brochures bewaart De Persgroep Publishing uw Persoonsgegevens gedurende een periode van 10 jaar na de opvraging van de desbetreffende brochure.

9. Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht De Persgroep Publishing te verzoeken om inzage van uw Persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens of de wissing van uw Persoonsgegevens. Dergelijke wissing van Persoonsgegevens is niet mogelijk indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Persgroep Publishing of voor de uitoefening of onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

10. Beperking van de Verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de Verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de Persoonsgegevens zou betwisten, indien de Verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en indien u de Persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl De Persgroep Publishing de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. De Persgroep Publishing zal in dergelijk geval uw Persoonsgegevens enkel nog opslaan.

11. Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan De Persgroep Publishing heeft verstrekt te verkrijgen of om die Persoonsgegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Persgroep Publishing of voor de uitoefening of onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Persgroep Publishing of wanneer dit besluit berust op uw toestemming.

13. Uitoefening van uw rechten

U kan de rechten vermeld in punten 7 tot en met 12 van deze privacyverklaring uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten aan De Persgroep Publishing of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

14. Veiligheid

De Persgroep Publishing heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens verzameld op de website (en op enige andere wijze) alsook elke andere niet-toegestane Verwerking van uw Persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kan De Persgroep Publishing verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw Persoonsgegevens.

De Persgroep Publishing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar zij in haar website verwijst en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Aangezien de privacyverklaring van deze websites kunnen verschillen van dat van De Persgroep Publishing, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

15. Klachten

Indien u meent dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens door De Persgroep Publishing een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

16. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

17. Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring van De Persgroep Publishing, kan u contact opnemen met De Persgroep Publishing

Contactgegevens:
E-mail: info@liviosmagazine.be
Adres: Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse
Telefoon: 02/454.22.11

18. Cookiebeleid

a) Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden.Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. De Persgroep Publishing, kan zo informatie over jouw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. Voor zover De Persgroep Publishing met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, verwerkt De Persgroep Publishing die conform de bepalingen van deze Privacy- en cookieverklaring.

b) Waarom gebruiken wij cookies?

De Persgroep Publishing maakt voor haar website en applicaties die toegankelijk zijn via het internet, gebruik van cookies. In dit geval omvatten verwijzingen naar “Diensten” tevens alle diensten en producten van De Persgroep Publishing.

De Persgroep Publishing maakt in het bijzonder gebruik van cookies om:

c) Welke cookies gebruikt De Persgroep Publishing?

d) Bewaartermijn

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan deze website worden uitgelezen.

e) Hoe kan je cookies weigeren en verwijderen?

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van de website van Livios magazine geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help functie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde Diensten.